Vnitřní řád Endokrinologie Praha sro

Lhotská 2071, Praha 9, 193 00
IČO 285 273 64
  

1. Práva pacienta
a. Pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.
b. Pacient má právo být srozumitelně informován o svém zdravotním stavu a klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu.
c. Pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům má právo na přítomnost zákonného zástupce nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen, nebo osoby jím určené, pokud nenaruší jejich přítomnost poskytování zdravotních služeb.
d. Zdravotní služby jsou pacientovi poskytovány pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem zákonného zástupce nebo zmocněné osoby.
e. Pacient má právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny.
  

2. Povinnosti pacienta
a. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen prokázat se platným průkazem zdravotní pojišťovny, případně jiným dokladem totožnosti.
b. Pacient má povinnost uvést změnu bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonního, příp. e-mailového kontaktu.
c. Pokud se pacient nemůže dostavit k objednanému vyšetření, má povinnost se předem telefonicky omluvit, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.
d. Pacient je povinen respektovat skutečnost, že pořadí pacientů určuje lékaře.
e. Pacient je povinen pravdivě informovat ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, o užívání léčivých přípravků a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
f.  V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.
g. Do ordinace přichází pacient čistě oblečený a umytý, pokud tomu nebrání jehozdravotní stav.
h. Pacienti se objednávají na vyšetření osobně nebo telefonicky, výjimečně emailem.
i. Bez výslovného souhlasu ošetřujícího personálu je zakázáno pomocí mobilních telefonů, tabletů, kamer či fotoaparátů v ambulanci pořizovat videozáznamy, hlasové záznamy nebo fotografie, na nichž je zachycen zaměstnanec, jiný pacient atd, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
j. Do ambulance je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a nebezpečné látky.
  
 
3. Vnitřní režim
a. Osoby pod vlivem návykových látek mohou být z ordinace vykázány s výjimkou život ohrožujících stavů.
b. Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem zdravotnického zařízení. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pacient nebo osoby jím pověřené v rámci obecně platných právních předpisů.
c. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.), který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.
d. Není-li poskytovaná zdravotní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo proplácena ze smluvního pojištění pacienta, pacient je povinen uhradit tuto péči sám. Výkony, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou uvedeny v ceníku výkonů, který je zveřejněn v ordinaci a na webových stránkách.